ANINDA ÜCRETSİZ KARGO
PEŞİN FİYATINA 9 TAKSİT
ELEKTRONİK İMZALI E-POLİÇE
EN DÜŞÜK FİYAT GARANTİSİ
PRİM İADE FIRSATI

GİS Poliçesinin Kapsamı

İŞSİZLİK TEMİNATI

POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI - ÖNEMLİ BİLGİLER
1. Sigortaya giriş yaşı 18-55 yaş arası olup, sigorta sözleşmesi en fazla 60 yaşına kadar yenilenebilir.
2. İş bu sigortada İşsizlik teminatı; "istem dışı işsizlik", risklerine karşı sigortalının güvence altına alınmasını sağlar.
3.İstem dışı İşsizlik teminatından yararlanabilmesi için son 3 yılda 600 gün, işsiz kalınmadan önce ki son 120 gün aralıksız çalışılmış olması,Türkiye İş Kurumu'ndan işsizlik tazminatı almaya hak kazanmış olması gerekmektedir.
4. İstem dışı işsizlik teminatı ile ilgili riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak aylık tazminat ödemelerinin süresi, her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar gerçekleştirilir. Sigorta süresi içerisinde sigortalının bir iş bulduğu durumda ve bu işten aldığı maaş eski maaşını %20 den fazla altındaysa aylık maksimum poliçede belirtilen teminat limiti kadar her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere maaş farkı ödemesi gerçekleştirilir.
5. İstem dışı işsizlik teminatı kapsamında sözleşme üzerinde yer alan muafiyet süresi; (süresi sonunda yenilenenler hariç) bu teminatın işlerlik kazanabilmesi için, sigorta sözleşmelerinin kurulmasından itibaren geçmesi gerekli olan 90 günlük süreyi, bekleme süresi; işsizliğin, gerçekleştiği tarihten itibaren tazminat ödemelerinin başlayabilmesi için beklenmesi gereken, istem dışı işsizlik ve 30 günlük süreyi ifade eder.
6. Geçici iş görememezlik ve gündelik hastane masrafları teminatları poliçe kapsamı dışındadır.
7. Poliçe iptali talep edildiğinde, poliçe başlangıcından itibaren 30 gün içinde yapılan iptal taleplerinde, primin tamamı, bu süreden sonra gelen iptal taleplerinde gün esasına göre prim iadesi yapılır.
8. İşbu poliçenin tenzil, iştira değeri ve matematik karşılığı yoktur.
9. Bu poliçe ile ilgili çıkacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda gecikmeksizin sigortacınıza başvurunuz.
11. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.


İSTİSNALAR
İstem dışı işsizlik teminatı aşağıdaki hallerde tazminat ödenmez:
a. Türkiye İş Kurumundan işsizlik yardımı kapsamında olmayanlar,
b. İşsiz kalınan tarihten itibaren 60 gün içerisinde bildirilmeyen işsizlik hasarları,
c. İş bu poliçe kapsamında istem dışı işsizlik teminat tutarı, minimum maksimum 3.000TL olacak şekilde belirlenmiştir,
d. Bir kişiye sadece bir (1) adet işsizlik sigortası kapsamında güvence verilir ve sadece ilk tanzim tarihine göre düzenlenmiş olan poliçe dikkate alınarak tazminat ödemesi yapılır. Varsa diğer poliçelerine ait prim tahsilatları müşteriye iade edilir,
e. Geçici iş görememezlik ve gündelik hastane masrafları teminatları poliçe kapsamı dışındadır,
f. Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, sigortacı tarafından tespit edilen ve poliçede belirtilen bekleme süresi içinde issiz kalması, yenileme ile alınması durumunda ise issiz kalınan tarihten önceki Sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışmaması veya bu süre boyunca çalışmış olsa dahi mevcut sigortasının devam etmemesi durumunda,
g. Sigortalı sigorta başlangıcında issiz kalacağını biliyor veya tahmin ediyorsa, (Sigortalı sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa veya işverenden herhangi bir uyarı yazısı almışsa ya da hakkında bir disiplin kurulu kararı bulunuyorsa meydana gelecek işsizlikler teminat kapsamı dışındadır.)
h. 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüsünde bulunma hali ile bu kanunlar kapsamına göre bir hizmet akdine dayanmaksızın çalışılma,
i. Önerilen görevin kabul edilmemesi,
j. Hamilelik veya eş rızasının bulunmayışı, askerlik gibi nedenlerle isten ayrılma durumu,
k. Sigortalı mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir iste çalışıyorsa,
l. Sigortalı belirli projelerde çalışıyorsa ve bu projeler biterse,
m. Sigortalı isteyerek issiz kalmışsa veya istifa etmişse ya da emekli olmuşsa,
n. Sigortalının kusuru veya suçu sonucu isten çıkarılması söz konusu olursa,
o. Sigortalının kendisi, hısım veya akrabalarının işveren tüzel kişi, ortak veya yönetici olmaları,
p. İşsizliğin, işverenin sigorta başlangıç tarihinden önce duyurulmuş şirket satısı veya birleşme kaynaklı olması,
q. İşsizlik tazminatı sonrasında resmi veya gayri resmi ücret alarak çalışmasının tespit edilmesi,
r. Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile is sözleşmesinin askıya alınmış olması,
s. Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler,
t. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım füzyon olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler,
u. Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler,
v. Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler,
w. Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler,
x. Muafiyet süresi içinde gerçeklesen riskler,
y. İşsizlik riskinin gerçekleşmesini müteakip 30 günlük süre içinde is bulunması halinde,
z. Bekleme süresi sonrasında risk ödemeleri aylık olarak yapılır ancak ay içinde is bulunması durumunda ayın gününe göre issiz kalınan süreye göre hak ediş ödenir kalan kısım için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
** Sigortalı Sigorta ettiren arasında işçi işveren ilişkisi bulunması durumunda işsizlik teminatı kapsam dışıdır.


KRİTİK HASTALIKLAR KLOZU SİGORTA KAPSAMI
Coğrafi Sınır: Türkiye Cumhuriyeti
Yaş sınırı: Bu sigorta, yalnızca bu sigortanın yapıldığı tarihte, 18 yaşını doldurmuş ve 56 yaşın altındaki herhangi bir sigortalı kişi için geçerlidir.

KRİTİK HASTALIK
Kapsam tarihinden önce semptomları (ve/veya tedavisi) mevcut olmayan bir Kritik Hastalığa sahip olduğu tanılanan bir Sigortalı Kişiye aşağıdaki nakdi fayda sağlanır:
Kritik Hastalık aşağıdakilerden herhangi biri anlamına gelir:

a) Kalp Krizi
Bölgeye yeterli kan gitmemesi sonucu kalp kasının tam kalınlığının (transmural) ölümü. Tanı aşağıdaki kriterlerin hepsine dayanır:
i) Tipik göğüs ağrısı geçmişi;
ii) Yeni ECG değişiklikleri;
iii) Kardiyak enzimin, troponin ve diğer biyokimyasal işaretlerin artışı

Yukarıdakilerin hepsi kesin bir akut miyokardiyal infarksiyon göstermektedir. Anjinayı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer akut coroner sendromları bu tanım altında kapsanmaz.

b) Felç
Yirmi dört ardışık saati aşan ve buraya dahip olan Kalıcı nörolojik kanıtlar üreten nörolojik sekellere sebebiyet veren bir serebrovasküler durum beyin dokusunun infarksiyonu, intracranial ve/veya subarakinoid hemoraj ve ekstrakraniyal kaynaktan embolizasyon anlamına gelir. Geçici isşemik ataklar özellikle buna dahil değildir.

c) Kanser
Doku istilası ve kötücül hücrelerin kontrolsüz olarak büyümesi ve yayılmasıdır. Böyle bir doku istilasına dair inkar edilemez kanıt veya kötücül büyümeye dair kesin bir geçmiş kanıtı üretilmelidir. Kanser terimi aynı zamanda lösemi ve Hodgkin hatalığını içermekte olup aşağıdakileri içermemektedir:
i) Histolojik olarak pre-kötücü ve invazif olmayan veya yerinde kanser olarak tanımlanan bütün tümörler;
ii) Histolojik olarak 6'dan büyük Gleason skoruna sahip olmayan veya TNM sınıflandırması T2NOMO'ya ilerlemediği sürece bütün prostat tümörleri
iii) Herhangi bir insan immün yetmezlik Virüsunun varlığında her çeşit lenfoma;
iv) Herhangi bir insan immün yetmezlik Virüsunun varlığında Kaposi sarkomu;
v) İnvazif, kötücül melanom dışındaki cilt kanserleri


Genel Hükümler: Kritik Hastalığa bağlı bir hak talebi yalnızca bir defa yapılabilir ve Sigortalı Kişi iki ayrı Kritik Hastalığa sahip olsa bile bu sayı ikiyi aşmaz.


KAPSANMAYANLAR
Fayda bir Kritik Hastalığa sebebiyet veren bir duruma sahip bir Sigortalı Kişiye aşağıdaki durumlarda ödenmez:
i) Semptomlar (ve/veya tedavi) kapsamın sağlanmasından önce herhangi bir zamanda Sigortalı Kişide mevcutsa;
ii) Sigortalı Kişi tanı tarihinden sonraki otuz günlük bir süre boyunca hayatta kalmamışsa;
iii) Semptomlar kapsamın başladığı tarihten itibaren 90 gün içinde başlamışsa.

FERDİ KAZA GENEL ŞARTLARI
İşbu poliçe Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları gereğince akdedilmiştir. Rizikonun gerçekleşmesi halinde henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı muaccel hale gelir. (Genel Şartlar Ek Madde)

HUKUKSAL KORUMA KLOZU
İşbu teminat Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarına bağlı verilmiş olup Sigortanın Konusu Bu poliçe ile Sigortacı; Sigortalının taraf olduğu, Genel şartlarda belirtilen aşağıdaki haller için hukuksal koruma sağlanmaktadır :
1- Kişi-Aile Hukuksal Koruması
bu sözleşme ile, sigorta ettiren ve birinci derecede yakın diğer aile fertlerine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma sağlamayı temin eder.
1.1- Aşağıdaki konular kapsamındaki uyuşmazlıklar Kişi/Aile Hukuksal Korumasına dahildir:
A- Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları nedeniyle muhatabı olduğu tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
B- Sigortalının ceza, disiplin veya meslek kurallarına aykırı gelmekle suçlanması ya da bu amaçla yapılan cezai kovuşturma sebebiyle maruz kaldığı işlemler; şahsi ceza davası açması ya da açılmış ceza davalarına müdahil olarak katılması.
C- İşçi-işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar.
D- Sosyal güvenlik kurumları ve bu amaçla kurulmuş sandık ve vakıflar ile olan uyuşmazlıklar.
E- Bir yıllık sigorta döneminde en çok iki kez olmak üzere aile ve miras hukukuna ilişkin olup sigortalının hukuki durumunu etkileyecek ve hukuki bilgi gerektiren olaylar hakkında sigortalının kendi seçeceği bir avukata danışması.

Sigortalının yukarıda belirtilen durumlar kapsamında hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri Hukuksal Koruma Sigortası Genel
Şartları kapsamında ve bu poliçe üzerinde belirtilen şartlar, poliçe süresince azami 5,000 TL limit ile sınırlı olarak teminat altındadır.

Teminat Kapsamına Giren Giderler
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarında öngörülen hallerden doğmak kaydıyla aşağıdaki giderler sigorta kapsamı
içindedir:
1- Yargılama, icra, uyuşmazlığın dava yolu ile çözümünde harcanacak olan tutarı geçmemek üzere tahkim nedeniyle
doğabilecek giderler, temyiz ve karar düzeltme giderleri, avukatlık asgari ücret
tarifesinden daha az olmamak kaydıyla poliçede belirlenen avukatlık ücretleri, danışmanlık asgari ücret tarifesinden daha az
olmamak kaydıyla poliçede belirlenen danışmanlık ve hakem ücretleri ile teminatla salıvermede poliçede üst sınırı belirlenen
teminat akçesi.
2- Faydasız kalmış olsa bile sigortalı tarafından zararı önlemek, azaltmak veya hafıfletmek amacıyla alınan tedbirlerden doğan
giderler.
3- Sigortalı ve birlikte sigortalanmış kişiler için, her olayda poliçede belirtilen üst sınır geçerlidir. Zaman ve neden bakımından
birbirine bağlı birden çok rizikoya dayanan edimler için de aynı üst sınır uygulanır.

Teminat Dışında Kalan Giderler
Sigortacı aşağıdaki giderleri karşılamaz:
1- Uyuşmazlıkların dava içinde veya dışında sulh yoluyla halledilmesi sonucu, sigortalının üstlendiği giderlerden her iki tarafın
yapmış olduğu masrafın yarısını aşan kısmı.
2- Uyuşmazlığın sigortalının hukuka aykırı ve kasıtlı bir hareketinden doğduğu hallerde yapılan giderlerden, dava konusunun
sigortalı aleyhine sonuçlanan bölümüne tekabül eden kısım.
3- Daha önce ayrı döneme rastlayan sigortalı adına yapılmış başka sigortaların aynı olay nedeniyle teminat altına almış olduğu
giderler.
4- Sigorta korumasına girmeyen bir olayın karşı dava veya takas olarak ileri sürülmesi nedeniyle sigortalıya yüklenilen giderler.
5- Sigortalının poliçede gösterilen katılım payına (muafiyet) düşen giderler.


Teminat Dışında Kalan Genel Haller
Aşağıdaki haller teminat dışındadır:
1- Sözleşmenin yapılmasından önce ve sona ermesinden sonra gerçekleşen bir rizikodan doğan uyuşmazlıklar.
2- Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), içsavaş,
ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların getirdiği inzibati ve askeri hareketlerle ilgili olaylardan doğan uyuşmazlıklar.
3- Terör, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylardan ve bunları önlemek ve etkilerini
azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerden doğan uyuşmazlıklar.
4- Sigortalı ile sigortacı arasındaki bütün uyuşmazlıklar.
5- Doğrudan veya dolaylı olarak, nükleer reaktörlerin neden olduğu hasarlar ile radyoaktif ışınların neden olduğu genetik
hasarlarla ilgili olaylardan doğan uyuşmazlıklar.
6- Birlikte sigortalanmış kişilerin kendi aralarında veya sigorta ettiren ile sigortalılar arasında doğan uyuşmazlıklar.
7- Rizikonun doğmasından sonra sigortalıya devredilen alacaktan doğan uyuşmazlıklar.
8- Ticaret hukukuna giren uyuşmazlıklar.

Hukuksal Korumanın Kasıtla İşlenen Suçlarda Ortadan Kalkması:
Sigortalının kasden işlediği iddia olunan bir suç dolayısıyla hukuksal koruma, sigortalının bu suçu kasden işlediğine ilişkin
mahkeme kararının kesinleşmesi ile geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Bu durumda sigortacı daha evvelden başarı şansının
bulunduğunu kabul ederek korumayı üstlenmiş olsa dahi hükmün kesinleşmesine kadar bu uyuşmazlık gereği yaptığı tüm
giderleri, ödemelerin yapıldığı tarihten işleyecek gecikme faiziyle sigortalıdan isteyebilir.

Sigortanın Coğrafi Sınırı
Bu sigorta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleşen rizikolar için geçerlidir.

Muafiyet
Herbir hasarda 500.-TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.MESLEK GRUBU KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR
Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan ve yarışlara katılanlar, maden işçileri, yer altında çalışan bütün işçiler ve nükleer enerji sektöründe çalışanlar, pilotlar ve uçuş personeli, itfaiyeci, su altında çalışan dalgıç, balık adam gibi kişiler ile profesyonel sporcular kapsam dışıdır.

RİZİKONUN DEĞİŞMESİ KLOZU
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 12 gereğince işbu poliçe ile teminat verilen Sigortalıların poliçede belirtilen meslek/iştigal konusunun değişmesi durumunda, sigortalı ve / veya sigorta ettirenin 8 iş günü içinde değişikliği Sigortacıya ihbar etmesi gerekmektedir. Sigortacı bu yeni duruma göre prim değişikliği isteyebilir ya da poliçeyi fesh edebilir. 
İhbar mükellefiyeti yerine getirilmediği ve değişiklik rizikoyu ağırlaştırıcı mahiyette olduğu takdirde sigortacının hasar tazmin sorumluluğu yoktur. Ancak tehlikenin ağırlaşması ile hasarın oluş keyfiyeti arasında bir bağ yoksa sigortacının hasar tazmin sorumluluğu poliçedeki şartlar çerçevesinde aynen devam eder.

YAPTIRIM SINIRLANDIRMA VE İSTİSNA KLOZU
İş bu kloz gereği sigortacının sağladığı teminatın, ödemekle yükümlü olduğu hasarın veya sigortalıya sağladığı sigorta menfaati şartlarının Birleşmiş Milletler tarafından alınan yaptırım, yasaklama, kısıtlama, sınırlama kararları veya Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ticari veya ekonomik yaptırımları, kanunları, yönetmelikleri kapsamında yasaklanan bir fiile sigortacıyı maruz bırakması halinde, sigortacının ilgili teminatı sağlayamayacağı, herhangi bir hasar ödemekle yükümlü olmayacağı veya sigortalıya sigorta menfaati sağlamayacağı not edilmiştir. 
"Sanction Limitation and Exlusion Clause (LMA 3100)"un Türkçe çevirisi olup Türkçe çeviriyle İngilizce metin arasındaki bir anlaşmazlık halinde İngilizce orijinal metin geçerli olacağı taraflar arasında kararlaştırılmıştır.

HASAR BAŞVURU KLOZU
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında sigorta ettiren ve hak sahipleri rizikonun gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sigortacıya yazılı bildirimde bulunulmalıdır. Hasar ihbarları Acente- Genel Müdürlüğümüze yapılır. 


Hasar başvurusu için gerekli evraklar;
1-Sigortalı veya Hak Sahiplerince Yazılı Müracaat
2-Epikriz Raporu
3-Tedavi ile ilgili Hastane Tedavi Cetvelleri
4-Genel Adli Muayene Raporu
5-Tedavi giderleri ile ilgili Fatura, Makbuz ve Reçeteler
6-Devlet Hastanesinden alınan Daimi Sakatlık Raporu 
7-Gerçekleşen olayla ilgili Cezai Kovuşturmayı gerektirecek bir durum var ise Kolluk tarafından düzenlenen Resmi Tutanaklar
8-Gerçekleşen olay iş yerinde meydana geldi ise Vizite Kağıdı ve İşyerinde düzenlenen Kaza Tutanağı 
9-Ölüm Raporu
10-Defin Ruhsatı
11-Veraset İlanı


CYBER RISKS (NMA 2928) CLAUSE


ÖZEL NOT
*3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacı ile yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminat kapsamı haricindedir.
*Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatında görevli personelin sigortalanması durumunda Görev esnasında oluşacak hasarlar poliçe teminatı kapsamına dahil değildir.
*Tarifeli uçaklarla ücret karşılığı yolcu taşınması ve onaylanmış lisanslı charter uçakları ile profesyonel mürettebat ile standartlara uygun havaalanları arasında yapılacak seyahatler hariç olmak üzere, havayolu ile yapılacak seyahatler teminat haricidir.

Genel İşsizlik Sigortası (GİS) poliçesinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu şartları geçerlidir.